Manja slova Veća slova RSSDjelatnosti

07.12.2020.

Organizaciona šema Ministarstva finansija

Organizaciona šema Ministarstva finansija...

23.04.2019.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija...

07.11.2017.

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

U SLUŽBI ZA JAVNE NABAVKE vrše se poslove koji se odnose na: planiranje javnih nabavki roba, radova i usluga; pripremu godišnjih i mjesečnih planova javnih nabavki; pripremu izvještaja javnih nabavki nadležnom organu Uprave; i druge poslove iz djelokruga rada službe...

07.11.2017.

SLUŽBA ZA MATERIJALNO – FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

U SLUŽBI ZA MATERIJALNO – FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE vrše se poslovi koji se odnose na planiranje sredstava za rad Ministarstva; finansijsko poslovanje Ministarstva, vođenje evidencije i obradu dokumentacije za isplatu zarada i drugih primanja; obradu podataka za izdavanje obrazaca koji se odnose na zarade, naknade zarada, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenih doprinosa (M4 obrasci)...

07.11.2017.

SLUŽBA ZA PRAVNE, OPŠTE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

U SLUŽBI ZA PRAVNE, OPŠTE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA vrše se poslovi koji se odnose na; izradu opštih akata Ministarstva, upravljanje kadrovima, planiranje i praćenje razvoja ljudskih resursa; vođenje KIS; prijem i obuku službenika i namještenika; raspoređivanje službenika i namještenika; evidentiranje, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa; pripremu analiza izvještaja i instrukcija; davanje preporuka starješini organa i rukovodiocima organizacionih jedinica o stanju i broju...

07.11.2017.

KABINET MINISTRA

U KABINETU MINISTRA vrše se organizacioni i administrativno tehnički poslovi potrebni za ostvarivanje funkcije ministra; informisanje domaće i inostrane javnosti o aktivnostima Ministarstva; prezentovanje strateških politika Ministarstva i drugih aktivnosti od značaja za rad Ministarstva u domaćoj i inostranoj javnosti; koncipiranje komunikacionih kampanja, razvoj komunikacionih alata, izradu komunikacionih planova i medijsko planiranje za potrebe strateških politika Ministarstva...

07.11.2017.

ODJELJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

ODJELJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

07.11.2017.

DIREKTORAT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

U DIREKTORATU ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE vrše se poslovi koji se odnose na: primjenu Zakona o svojinsko pravnim odnosima, Zakona o državnoj imovini, Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o eksproprijaciji, Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Zakona o staranju privremeno i trajno oduzetom imovinom u krivičnim i drugim postupcima odnosno poslovi u vezi sa:raspolaganjem imovinom, korišćenjem imovine...

07.11.2017.

DIREKTORAT ZA CENTRALNU HARMONIZACIJU

U DIREKTORATU ZA CENTRALNU HARMONIZACIJU vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga zakona i podzakonskih propisa iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrola i unutrašnje revizije u javnom sektoru, pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva, revizije i sprovođenje kontrole u skladu sa tim propisima...

07.11.2017.

DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM

U DIREKTORATU ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM vrše se poslovi koji se odnose na: izradu zakona i drugih propisa kojima se uvode javni prihodi (carine, porezi, doprinosi, takse, naknade i dr.) kojima se finansiraju javni rashodi, na nivou države; kreiranje politika; vođenje drugostepenog upravnog poreskog i carinskog postupka po žalbama i drugim pravnim sredstvima obveznika...