Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Bogetić Miogdrag, Podgorica

Datum objave: 03.06.2010 11:03 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

DOO ''5B BOGETIĆ '' Podgorica,Oktobarske revolucije 120
PIB 02307375
PDV 30/31-02073-4
e-mail ; zorkab@t-com.me, bogeticm@t-com.me,
Žiro račun 510-20074-55 ,
Tel. 020 601 925
Fax 020 601 926
mob. 069 073 895 ; 067 673 895

Broj; 21-10
Podgorica, 01.06.2010.

MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PODGORICA
Tumačenje

Molim vas da mi odgovorite da li novčane uplate iz inostranstva od starne osnivača svom Predstavnistvu u Crnog Gori teba tretirati kao prihod?
Naime, inostrano pravno lice registrovalo je kod Privrednog suda u Podgorici dio stranog društva radi ispitivanja trzista. U Predstavnistvu u Crnoj Gori zaposleno je 3 radnika. Sve troskove Predstavnistva u Crnoj Gori pokriva maticna firma iz inostranstva. Predstavnistvo u Crnoj Gori nije fakrurisalo, niti naplatilo ni jednog eura.
Kako tretirati te uplate iz inostranstva, ako nemaju karakter povecanja osnivackog uloga, nemaju karakter pozajmica, nemaju karakter kreditnih odnosa.?
Ako te uplate tretiramo kao prihod, da li su dužni da se prijave za PDV u slučaju da pređu iznos od 18.000,00 eura?
U slucaju da se registuju za PDV imaju li pravo na odbitni PDV (struja, telefon, pot.materijal..) imajući u vidu da ne obavljaju nikakvu privrednu djelatnost koju bi naplatili?
Ako na kraju obračunskog perioda uplate iz inostranstva budu više od stvarnih troškova, da li je to dobit Predstavništva?

Zahvaljujem na saradnji.
BogeticMiodrag,dipl.ecc.

Odgovor:

Poštovani g-dine Bogetiću,

Odredbama člana 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list RCG”, br. 65/01...76/05 i “Službeni list CG”, br. 16/07) propisano je da se PDV plaća na promet proizvoda i usluga koje poreski obveznik vrši u okviru obavljanja svoje djelatnosti uz naknadu, kao i na uvoz proizvoda. Na novčane uplate koje je dio stranog društva u Crnoj Gori dobilo od osnivača iz inostranstva, za finansiranje inicijalnih troškova poslovanja, ne postoji obaveza plaćanja PDV u Crnoj Gori, pod uslovom da se na osnovu vjerodostojne dokumentacije nedvosmisleno može utvrditi da se ne radi o plaćanju usluga koje podliježu plaćanju PDV. Poreski obveznik, shodno odredbama člana 13 citiranog zakona, je svako lice (pravno ili fizičko) koje samostalno obavlja djelatnost u skladu sa propisima, nezavisno da li je upisano u odgovarajući registar ili drugu propisanu evidenciju, a koje je za poslednjih 12 mjeseci ostvarilo ili namjerava da ostvari oporezivi promet koji je veći od 18.000 €. Lica koja ostvaruju promet manji od 18.000 € nijesu po sili zakona obveznici PDV (član 42 Zakona). Obveznik PDV, shodno odredbama člana 37 stav 1 citiranog zakona ima pravo da prilikom obračunavanja svoje poreske obaveze (po mjesečnoj prijavi), odbije PDV koji je dužan da plati ili je platio prilikom uvoza proizvoda, ako je te proizvode, odnosno usluge upotrijebio ili će ih iskoristiti u svrhe obavljanja djelatnosti za koje se plaća PDV. Shodno odredbama člana 2 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i “Službeni list C.G”, br. 40/08 i 86/09) poreski obveznik poreza na dobit je rezidentno, odnosno nerezidentno pravno lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti. Odredbama člana 3 citiranog zakona propisano je da je rezidentno pravno lice lice osnovano u Crnoj Gori ili koje ima sjedište stvarne uprave i kontrole na teritoriji Crne Gore. Nerezidentno pravno lice je lice koje nije osnovano u Crnoj Gori i nema sjedište stvarne uprave i kontrole u Crnoj Gori,a koje svoje poslovanje obavlja preko stalne poslovne jedinice. Predmet oporezivanja rezidenta, shodno odredbama člana 4 stav 1 citiranog zakona, je dobit koju rezident ostvari u Crnoj Gori i izvan Crne Gore, dok je predmet oporezivanja nerezidenta dobit koju nerezident ostvari u Crnoj Gori (stav 2 citiranog člana ). Odredbama člana 7 stav 1 citiranog zakona propisano je da osnovicu poreza na dobit predstavlja oporeziva dobit poreskog obveznika. Oporeziva dobit se utvrđuje usklađivanjem dobiti poreskog obveznika iskazane u bilansu uspjeha, na način predviđen ovim zakonom (stav 2 citiranog člana). Odredbama čl. 8 i 10 citiranog zakona propisano je da se za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju prihodi i rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspjeha, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, izuzev prihoda i rashoda za koje je ovim zakonom propisan drukčiji način utvrđivanja.

Srdačan pozdrav,
Slobodanka Cvetkovic - savjetnik u sektoru za poreski i carinski sistem