Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

29.12.2016.

Analiza javnih finansija – III kvartal 2016

Javne finansije za prvih devet mjeseci tekuće godine karakteriše povećanje naplate izvornih prihoda i pad javne potrošnje prvenstveno zbog slabije dinamike realizacije prioritetne dionice autoputa Bar – Boljare od planirane, dok tekuća budžetska potrošnja raste, usljed donošenja novih i izmjene postojećih zakonskih rješenja, i to, u dijelu mandatorne potrošnje (bruto zarade i socijalni transferi)...

08.12.2016.

Mjesečni makroekonomski indikatori septembar 2016

Mjesečni makroekonomski indikatori septembar 2016...

01.12.2016.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

11.11.2016.

Mjesečni makroekonomski indikatori avgust 2016

Mjesečni makroekonomski indikatori avgust 2016...

02.11.2016.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

10.10.2016.

Makroekonomska kretanja za period 2010-2015 i dva kvartala 2016.

Ministarstvo finansija je pripremilo redovnu godišnju publikaciju pod nazivom: “Makroekonomska kretanja za period 2010-2015 i dva kvartala 2016.” U njoj su sadržani najvažniji ekonosmki indikatori prikazani po sektorima: Realni sektor; Sektor tržišta rada; Monetarni sektor; Eksterni sektor; i Sektor Javnih finansija. Pored navedenog, sastavni dio publikacije je i Regionalna komparacija najvažnijih ekonomskih indikatora...

06.10.2016.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

21.09.2016.

Mjesečni makroekonomski indikatori jul 2016

Mjesečni makroekonomski indikatori jul 2016...

12.09.2016.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

01.08.2016.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...