Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJI SE NALAZE U STAROJ FABRICI “DUVANSKOG KOMBINATA” – PODGORICA

Datum objave: 13.03.2019 09:47 | Autor: ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


JAVNI POZIV (TREĆI) 
ZA UČEŠĆE NA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJI SE NALAZE U STAROJ FABRICI “DUVANSKOG KOMBINATA” – PODGORICA

1. Predmet prodaje i početna cijena

Predmet prodaje putem javnog nadmetanja su 10 pokretnih stvari (sredstva – mašine) u državnoj svojini i to:

Pokretne stvari (sredstva - mašine)

R. br. Sredstva – mašine i dr. Početna cijena [€]
(bez PDV – a) Godina proizvodnje
1. Trafostanica    26.367,50 1998. 
2. Pakerica grupna – JOHN PAYNE    33.984,54 /
3. Linije za pripremu duvana - LEGG 211.249,50 1994.
4. Vlagomjer       4.591,94 1996.
5. Razvod gasa     37.716,00 1992.
6. Sušnica            76,00 /
7. Aparat za destilaciju            39,06 /
8. Vlagomjer       4.591,94 1996.
9. Dizalica stubna          479,70 1996.
10. Linija za pripremu duvana - COMAS 937.463,94 1994.

2. Mjesto i vrijeme odžavanja javnog nadmetanja

Prodaja pokretnih stvari iz tačke 1 će se vršiti usmenim javnim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, ulica Stanka Dragojevića br. 2, dana 28.03.2019. godine, sa početkom u 10 časova. Nadmetanje će se organizovati prema rednim brojevima iz tačke 1, za koje postoji zainteresovanost učesnika na javnom nadmetanju.

3. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo učešća na predmetnom javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja uplate depozit za učešće na javno nadmetanje u iznosu od 5% od početne cijene prodaje pojedinačno, za svaku pokretnu stvar, za koju podnesu prijavu za javno nadmetanje (sa navedenim rednim brojem i nazivom pokretne stvari).

Depozit se uplaćuje na račun br. 550-5590-94, sa naznakom sredstva depozita za učešće na javno nadmetanje – Ministarstvo finansija.

Obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji br. 7 u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana, do  25.03.2019. godine (od 10 – 14 h). 

Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja, utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine, u skladu sa navedenom Uredbom  (prodaja državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije).

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene cijene, pojedinačno za pokretnu stvar za koju je podnio prijavu za učešće na javnom nadmetanju.

U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu određene pokretne stvari.

Ukoliko je početno nadmetanje za jednu od pokretnih stvari od rednog broja 1 do 9 iz tačke 1, neuspješno, započinje se odmah novo javno nadmetanje za konkretnu predmetnu stvar putem specijalne aukcije.

U specijalnoj aukciji, početna cijena predmeta aukcije je cijena objavljena u javnom pozivu.

4.Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu (u novcu – eurima) za konkretnu pokretnu stvar iz tačke 1, uplati u roku od 8 (osam) dana od dana javnog nadmetanja.

Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore – Ministarstvom finansija, zaključi ugovor o kupoprodaji pokretnih stvari (sredstava – mašina) čija je pojedinačna kupoprodajna cijena veća od 3.000,00 €, u roku od 8 (osam) dana od dana izvršene uplate kupoprodajne cijene, dok će se za sredstva i mašine, čija je kupoprodajna cijene manja od 3.000,00 €, Komisija za prodaju državne imovine, izdati odgovarajuću potvrdu o kupoprodaji.

Ukoliko kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenim rokovima, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu, za konkretnu stvar.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 8 (osam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Troškovi poreza na promet (preuzimanja i izmještanja pokretnih stvari, kao i sve nastale troškove u vezi kupoprodaje pokretnih stvari iz tačke 1), padaju u cjelosti na teret kupca.

Pokretna oprema se prodaje po principu “viđeno – kupljeno” i neće se primati ni prihvatiti nikakva reklamacija koja se odnosi na kvalitet i ostale karakteristike pokretnih stvari iz tačke 1.

Kupac pokretnih stvari iz tačke 1, je obavezan da definitivno preuzme i  izveze iz kruga stare fabrike “Duvanskog kombinata” – Podgorica, kupljenu stvar (sredstvo – mašine), najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne preuzme kupljenu pokretnu stvar u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Zainteresovani mogu izvršiti uvid u pokretne stvari iz tačke 1, koji su predmet prodaje svakog radnog dana, u periodu od 15.03.2019. do 25.03.2019. godine, u vremenskom intervalu od 10 – 14 h, na lokaciji stare fabrike “Duvanskog kombinata” – Podgorica. (ulica Cetinjski put bb).

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva finansija, ul. Stanka Dragojevića br. 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

Bliže informacije u vezi pokretnih stvari iz tačke 1, mogu se dobiti u Ministarstvu finansija (kontakt telefon br. 020 – 224 – 870 i 020 – 241 – 210).