Manja slova Veća slova RSS

>

Pozitivno mišljenje Državne revizorske institucije na Predlog Zakona o završnom računu budžeta za 2019. godinu

Datum objave: 16.10.2020 12:01 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Povodom Izvještaja o reviziji Predloga Zakona o završnom računu budžeta za 2019. godinu, Ministarstvo finansija ističe da je Državna revizorska institucija dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Crne Gore za 2019. godinu. Pozitivno mišljenje je ujedno i potvrda da je Ministarstvo finansija, kao organ koji priprema Predlog zakona o završnom računu budžeta, izvještaj sastavio i prezentovao na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. 

Na ovaj način pokazano je da je završni račun budžeta sastavljen istinito i objektivno i da pokazuje da su podaci o svim finansijskim pokazateljima koji se u njemu nalaze prikazani tačno i transparentno.

Pozitivno mišljenje iskazano finansijskom revizijom ukazuje da je Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu pripremljen u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave. Prihodi i rashodi prikazani su realno i objektivno u svim materijalno značajnim stavkama i ne sadrže materijalno značajne greške kod iskazivanja rezultata (deficita).

U dijelu revizije pravilnosti kojom se vrši kontrola usklađenosti poslovnih aktivnosti i finansijskih transakcija korisnika budžeta Crne Gore sa zakonskim i podzakonskim aktima, Državna revizorska institucija je dala negativno mišljenje. Ministarstvo finansija uvažava mišljenje Državne revizorske institucije, kao jedine mjerodavne institucije, da ocijeni da li su potrošačke jedinice u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori. 

Na osnovu preporuka i konstatacija u izvještaju, Ministarstvo finansija smatra da je mišljenje Državne revizorske institucije eventualno moglo biti umjerenije, imajući u vidu da su potrošačke jedinice budžeta u velikoj mjeri unaprijedile svoje finansijsko poslovanje, u odnosu na prethodni period, upravo zahvaljujući preporukama DRI. Naravno, navedeno ističemo iz razloga što sa pozicije Ministarstva finansija i Vlade Crne Gore nastojanje je da izvještaji budu ocijenjeni u što boljem svijetlu.

Državna revizorska institucija je u Rezimeu Izvještaja konstatovala da u odnosu na prethodne godine, postoje određena poboljšanja, u usklađenosti sa propisima ali da i dalje postoje oblasti u kojima se nepravilnosti ponavljaju i koje je neophodno unaprijediti. U tom dijelu, Ministarstvo finansija smatra da, kroz preporuke koje su date, veliki dio poslovnih aktivnosti može se uskladiti sa propisima u kratkom i srednjem roku. 

Stav Ministarstva finansija je da će navedene preporuke i mišljenje Državne revizorske institucije doprinijeti daljem unaprijeđenju usklađenosti poslovanja potrošačkih jedinica sa propisima, a samim tim i unaprijeđenju sistema javnih finansija.


Ministarstvo finansija