Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Обавјештење о полагању испита за пореског савјетника

Датум објаве: 18.11.2020 08:02 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу члана 5 став 1 Закона о пореским савјетницима („Сл. лист РЦГ“, број 26/07 и 34/07 и „Сл. лист ЦГ“, број 73/10 и 47/19) и члана 3 став 2 Правилника о програму и начину полагања испита за пореског савјетника („Сл. лист ЦГ“, број 73/19), Министарство финансија објављује

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА 

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане Законом о пореским савјетницима да се пријаве за полагање испита за пореског савјетника, који ће организовати Министарство финансија.


 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ИСПИТУ

Испит за пореског савјетника обухвата сљедеће области:

1. Основи пореског система и пореског поступка у Црној Гори;

2. Директни порези;

3. Индиректни порези;

4. Остали порески прописи;

5. Финансирање локалне самоуправе;

6. Царински систем и поступак;

7. Рачуноводство, финансијски извјештаји и ревизија;

8. Основи привредног права и система у Црној Гори.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Захтјев за полагање испита за пореског савјетника подноси се Министарству финансија, уз који је кандидат дужан да приложи доказе о испуњености услова  из члана 4 Закона о пореским савјетницима, и то:

1. Увјерење о пребивалишту на територији Црне Горе;

2. Увјерење о здравственој способности;

3. Увјерење да није осуђивано за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова пореског савјетника (кривично дјело против: имовине, платног промета и привредног пословања, државних органа, правосуђа и службене дужности);

4. Овјерена копија дипломе о стеченом високом образовању из области друштвених наука – право или економија (240 ецтс бодова);

5. Увјерење о радном искуству.

Образац захтјева за полагање испита за пореског савјетника, заинтересовани кандидати могу преузети из Правилника о програму и начину полагања испита за пореског савјетника („Сл. лист ЦГ“, број 73/19) – Образац 1: Захтјев за полагање испита за пореског савјетника.

Наведена документација се доставља архиви Министарства финансија (Станка Драгојевића бр. 2, Подгорица) у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава за полагање испита за пореског савјетника“.

Испит за пореског савјетника ће почети 18. децембра 2020. године, а детаљне информације о датумима, времену и мјесту полагања испита за пореског савјетника из појединачних области ће бити објављене на интернет страници Министарства финансија (www.миф.гов.ме) најкасније 5 дана прије дана одржавања испита.

Рок за достављање документације почиње даном објављивања Обавјештења о полагању испита за пореског савјетника и траје до 11. децембра 2020. године.

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Укупна висина накнаде трошкова за полагање испита за пореског савјетника износи 560,00€ по кандидату. Висина накнаде трошкова за полагање поправног испита за пореског савјетника износи 70,00€ по испиту.

Уплата за полагање испита за пореског савјетника врши се на жиро рачун: Буџет Црне Горе, Министарство финансија, број жиро рачуна: 832-1002-04, сврха уплате: Накнада за полагање испита за пореског савјетника.

Доказ о извршеној уплати за полагања испита за пореског савјетника кандидат је дужан да стави на увид секретару комисије прије почетка израде писменог дијела испита.

ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Прије почетка полагања испита за пореског савјетника секретар комисије утврђује идентитет кандидата увидом у личну карту, пасош или другу исправу са фотографијом на основу које се може утврдити идентитет кандидата.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Испит за пореског савјетника за сваку област појединачно састоји се из два дијела, и то:

1. Писменог и

2. Усменог дијела.

ПИСМЕНИ ДИО ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Писмени дио испита за пореског савјетника састоји се од 10 питања из сваке области на коју се односе испити. Испит подразумијева провјеру знања на начин што кандидат заокружује један од више понуђених одговора, односно даје одговор на конкретно питање, односно рјешава постављени задатак.

УСМЕНИ ДИО ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Усменом дијелу испита за пореског савјетника приступиће кандидат који је остварио најмање 7 бодова на писменом дијелу испита, за сваку област појединачно.

Усмени дио испита за пореског савјетника полаже се тако што се кандидату поставља по 4 питања из сваке области појединачно.

УСПЈЕХ НА ИСПИТУ ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Испит за пореског савјетника положио је кандидат који је оцијењен оцјеном „положио“.

ОДЛАГАЊЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Комисија може, на писани захтјев кандидата, одложити полагање испита, због оправданих разлога, за сљедећи рок за полагање испита за пореског савјетника.

ПОПРАВНИ ИСПИТ

Кандидат који је на испиту добио оцјену „није задовољио“ из највише двије области, има право да полаже поправни испит из тих области.

Право на полагање поправног испита може се остварити у сљедећем року за полагање испита, односно у року који не може бити дужи од 60 дана, од дана полагања испита. 

Уколико кандидат у датом року не положи поправни испит, сматра се да није положио испит за пореског савјетника.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Преглед литературе за полагање испита за пореског савјетника заинтересовани кандидати могу наћи у наставку текста.

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ОБАВЈЕШТЕЊА

Контакт особа: Омер Цикотић – секретар Комисије

Контакт телефон: 020/225-013, 069/460-686

 

 

Литература за полагање испита за пореског савјетника

 

И. ОСНОВИ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА И ПОРЕСКОГ ПОСТУПКА У ЦРНОЈ ГОРИ

1. Закон о пореској администрацији („Службени лист РЦГ“, бр.65/01 и 80/04 и 29/05 и "Службени лист ЦГ", бр. 73/10, 20/11 , 28/12, 8/15 , 47/17 и 52/19 );

о Уредба о условима и критеријумима објављивања листе пореских дужника („Службени лист ЦГ“, бр. 16/05 и 53/13);

о Правилник о критеријумима за одређивање великих пореских обвезника („Службени лист РЦГ“, број 31/17);

о Уредба о висини трошкова принудне наплате пореских обавеза („Службени лист РЦГ“, број 24/05);

о Правилник о начину утврђивања пореске основице путем процјене („Службени лист РЦГ“, број 36/05);

о Правилник о начину продаје имовине пореског обвезника у поступку принудне наплате („Службени лист РЦГ“, бр. 36/05, 73/05 и 33/06);

о Правилник о пореском књиговодству („Службени лист РЦГ“, број 81/06);

о Правилник о облику и садржини Извјештаја  о плаћању пореза по одбитку („Службени лист РЦГ“, број 31/02 и 67/02).

2. Закон о управном поступку ("Службени лист ЦГ", бр. 56/14, 20/15 40/16 и 37/17).

3. Закон о управном спору ("Службени лист ЦГ", бр. 54/16).

4. Закон о инспекцијском надзору ("Службени лист РЦГ", бр. 39/03 и Службени лист ЦГ", бр. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 и 52/16).

ИИ. ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ

1. Закон о порезу на доходак физичких лица  ("Службени лист РЦГ", бр. 65/01, 37/04 и 78/06 и "Службени лист ЦГ", бр. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13 , 60/14 , 79/15, 83/16 и 67/19);

о    Уредба о начину прерачунавања постојећих нето зарада у бруто зараде ("Сл. лист РЦГ", бр. 34/02);

о    Правилник о облику  и садржини годишње пријаве за обрачунавање  и плаћање пореза на доходак физичких лица ("Сл. лист ЦГ", бр. 16/08, 21/09, 18/11, 23/12, 17/13, 20/14,17/15, 29/16, 26/19 и 09/20);

о    Правилник о разврставању основних средстава по групама и методама за утврĎивање амортизације за обвезнике који остварују приходе од самосталне дјелатности ("Сл. лист РЦГ", број 58/02);

о    Правилник о паушалном опорезивању прихода од самосталне дјелатности ("Сл. лист РЦГ", бр. 3/05 и "Сл. лист ЦГ", бр. 80/08, 18/12, 12/14 , 18/14 и 25/16);

о    Упутство о начину обрачунавања  и  плаћања пореза  и доприноса из  и  на лична примања по основу запослења ("Сл. лист РЦГ", број 81/06 и „Сл. лист ЦГ“,  бр. 4/10,  8/13, 2/15 , 9/15, 9/16 ,10/17, 15/19 и 46/19);

о    Правилник о коришћењу пореског ослобоĎења по основу пореза на добит правних лица и пореза на доходак физичких лица у привредно недовољно развијеним општинама ("Сл. лист Црне Горе", број 4/14);

о    Правилник о облику, садржини и поступку издавања потврде о резидентности у пореске сврхе ("Сл. лист Црне Горе", број 42/12).

2. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. лист ЦГ“, бр. 13/07, 79/08, 86/09, 78/10,14/12 , 62/13, 8/15, 22/17 и 42/19);

о    Упутство за обрачун бруто зарада ("Сл. лист Црне Горе", број 5/11);

о    Правилником о облику, садржини, начину попуњавања и достављања јединственог обрасца извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак физичких лица и доприносима за обавезно социјално осигурање (“Сл.лист ЦГ”, бр. 76/10, 63/11, 28/12, 8/13, 4/14, 49/14, 1/15 , 2/15, 10/16, 8/17 , 50/17 и 15/19);

о    Правилник о начину и поступку повраћаја више плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање ("Сл. лист Црне Горе", бр. 42/12).

3.      Закон о обједињеној регистрацији и систему извјештавања о обрачуну и наплати пореза и доприноса („Службени  лист РЦГ“ број 29/05, 75/10 и 40/11);

о    Уредба о садржини централног регистра обвезника пореза на доходак, осигураника и обвезника доприноса за обавезно социјално осигурање и заштити података („Службени лист РЦГ”, бр. 82/05 и 10/07);

о    Правилник о облику и садржини јединствене пријаве за регистрацију пореских обвезника, обвезника доприноса и осигураника у централни регистар („Службени лист ЦГ”, бр. 10/10, 32/10, 30/17 и 50/17);

о    Правилник о облику, садржини, начину попуњавања и достављања јединственог обрасца Извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак физичких лица и доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени лист Црне Горе", бр. 76/10, 63/11, 28/12, 8/13, 4/14, 49/14, 1/15, 2/15, 10/16, 08/17, 50/17, 15/19 и 09/20).

4.      Закон о порезу на добит правних лица („Сл. лист РЦГ„ , бр. 65/01 и 80/04 и „Сл. лист ЦГ„ бр. 40/08, 86/09, 14/12 , 61/13 и 55/16);

о    Правилник о облику и садржини пореске пријаве за утврђивање пореза на добит правних лица ("Сл.лист ЦГ", бр.08/09 , 11/11, 78/17 и 90/17);

о    Правилник о облику и садржини Извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку на приходе које оствари резидентно и нерезидентно правно лице ("Сл.лист ЦГ", број 84/17);

о    Правилник о разврставању основних средстава по групама и методама за утврĎивање амортизације ("Сл.лист РЦГ", број 28/02);

о    Уредба о одложеном плаћању пореза на добит правних лица ("Сл.лист ЦГ", бр.23/10);

о    Правилник о облику, садржини и поступку издавања потврде о резидентности у пореске сврхе ("Сл. лист Црне Горе", број 42/12);

о    Правилник о коришћењу пореског ослобоĎења по основу пореза на добит правних лица и пореза на доходак физичких лица у привредно недовољно развијеним општинама ("Сл. лист Црне Горе", број 4/14);

о    Правилник о консолидованој пореској пријави ("Сл. лист Црне Горе", бр. 83/16 и 87/17);

о    Правилник о садржају пореске пријаве о приходима које нерезидентно правно лице остварује по основу капиталних добитака и издавања у закуп покретне и непокретне имовине ( “Службени лист ЦГ”, бр. 19/19),

5.      Закон о порезу на непокретности ("Сл. лист ЦГ", бр. 25/19);

о    Уредба о ближим критеријумима и методологији за одреĎивање тржишне вриједности непокретности (»Сл. лист ЦГ«, број 36/11, 66/15 и 39/17).

6.      Закон о порезу на промет непокретности ("Сл. лист Црне Горе", бр. 36/13);

о    Правилник о садржају Пријаве за обрачун пореза на промет непокретности ("Сл. лист Црне Горе", бр. 54/13);

о    Правилник о начину расподјеле прихода од пореза на промет непокретности који припадају Буџету Црне Горе ("Сл. лист Црне Горе", бр. 54/13).

 

ИИИ. ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ

1. Закон о порезу на додату вриједност (“Сл лист РЦГ” бр. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05 и Сл. лист ЦГ бр. 16/07,  29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17 46/19, 73/19 и 80/20);

о    Правилник о примјени Закона о порезу на додату вриједност ("Сл. лист РЦГ ", бр. 65/02, 13/03, 59/04, 79/05 и 16/06; и „Сл. лист ЦГ” бр. 64/08 ,30/13,32/15,53/17 и 84/17);

о    Правилник о утврђивању производа и услуга који се опорезују по сниженој стопи ПДВ ("Сл. лист РЦГ ", бр. 81/05, 2/06, 10/06, и "Сл. лист ЦГ ", бр. 6/08, 46/08, 11/09, 62/15, 69/15, 21/16, 32/16, 37/16, 58/16 , 65/16, 1/17, 43/19 и 51/19);

о    Правилник о облику и садржини пријаве за регистрацију обвезника пореза на додату

о    Правилник о облику и садржини пријаве за обрачун пореза на додату вриједност ("Сл. лист РЦГ ", бр. 79/05 , 28/06 и "Сл. лист ЦГ ", бр 64/11, 30/13 и 65/20);

о    Правилник о начину остваривања права на ослобоĎење од плаћања акцизе и пореза на додату вриједност за дипломатска и конзуларна представништва и међународне организације ("Сл. лист ЦГ ", бр. 34/10 и 52/13,68/15,53/17 и 65/17);

о    Уредба пореској регистар каси ("Службени  лист ЦГ ", број 31/14 и 73/19);

о    Правилник о количини расхода на који се не плаћа порез на додату вриједност ("Службени  лист РЦГ ", бр. 74/06);

о    Правилник о поступку ослобађања од плаћања пореза на додату вриједност инвеститора и испоруке производа и услуга („Сл.  лист ЦГ” бр. 17/15 и 68/15).

2.      Закон о акцизама (”Сл. лист РЦГ”, бр. 65/01, 76/05 и ”Сл. лист ЦГ”, бр. 76/08 и 50/09,78/10, 40/11, 61/11, 28/12 , 38/13, 45/14, 8/15, 1/17, 50/17, 55/18 и 76/20);

о    Уредба о обиљежавању дуванских производа и алкохолних пића контролним акцизним маркицама (”Сл. лист ЦГ”, број 28/19);

о    Правилник о примјени Закона о акцизама (”Сл. лист РЦГ”, бр. 18/02, 9/06 и 78/06 и “Сл. лист ЦГ”, бр. 18/09, 23/11, 12/12, 35/12, 66/12, 4/13, 53/13, 59/14, 14/16,22/16 , 51/17, 22/18, 61/18 и 72/18);

о    Правилник о начину и условима повраћаја акцизе на минерална уља (“Сл. лист ЦГ”, бр. 56/14, 22/16 и 51/17);

о    Правилник о поступку бојења и означавања минералних уља која се користе као гориво за гријање (”Сл. лист РЦГ”, број 21/17);

о    Правилник о начину коришћења акцизних маркица без холограмске заштите ("Сл. лист ЦГ", број 16/13);

о    Правилник о ближем поступка извоза дуванских производа ("Сл. лист ЦГ", бр. 35/12 и 51/14);

о    Уредба  о начину и поступку утврĎивање износа просјечне пондерисане малопродајне цујене цигарета ("Сл. лист ЦГ", број 8/14);

о    Павилник о утврђивању просјечне пондерисане малопродајне цујене цигарета ("Сл. лист ЦГ", број 9/18);

о    Правилник о ближим условима и начину повраћаја плаћене акцизе за гасна уља која се употребљавају као погонско гориво за погон регистрованих рибарских бродова ("Службени лист Црне Горе", бр. 19/18).

 

ИВ. ОСТАЛИ ПОРЕСКИ ПРОПИСИ

1. Закон о порезу на промет употребљаваних моторних возила, пловних објеката, ваздухоплова и летилица („Сл. лист РЦГ“, бр. 55/03 и „Сл. лист ЦГ” бр. 55/13 ,73/10,40/11,34/14 и 70/17);

2. Закон о порезу на употребу путничких моторних возила, пловних објеката, ваздухоплова и летилица („Сл. лист РЦГ“, бр. 28/04 и 37/04 и „Сл. лист ЦГ“, број 86/09 и 43/18);

3. Закон о таксама на употребу дуванских производа и електроакустичних и акустичних уређаја у угоститељским објектима (“Сл. лист ЦГ”, бр. 37/17 и 46/19);

4. Закон о порезу на кафу („Сл. лист ЦГ“, број 8/15);

о Правилник о облику и садржини пријава, изјаве и извјештаја који се подносе у поступку опорезивања кафе и врсти и висини инструмената обезбјеђења („Службени лист ЦГ“, бр. 13/15 и 20/15).

5. Закон о административним таксама ("Службени лист ЦГ", бр. 18/19);

6.      Закон о пореским савјетницима („Службени лист РЦГ“, број 26/07 и 34/07 и „Службени лист ЦГ“, бр. 73/10 и 47/19);

7. Закон о спрјечавању нелегалног пословања („Службени лист ЦГ“, број 29/13 и 16/16);

8. Закон о порезу на премије осигурања („Службени лист РЦГ“, бр. 27/04 и 37/04  „Службени лист ЦГ“, бр. 73/10, 40/11 , 61/13 и 6/14 );

о Правилник о облику и садржају евиденције о плаћању пореза на премије осигурања("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 43/04);

9. Закон о роковима измирења новчаних обавеза(„Службени лист ЦГ“, број 28/14);

о Уредба о начину и поступку вршења контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени лист ЦГ", бр. 036/14 од 22.08.2014);

10. Закон о аутопуту (”Сл. Лист Црне Горе", број 52/14);

о Правилник о поступку ослобаĎања од плаћања пореских и царинских обавеза за извођење радова на изградњи аутопута Бар-Бољаре („Сл. Лист Црне Горе“, бр. 03/15, 13/15 и 31/15, 37/16).

 

В. ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. лист Црне Горе", бр. 3/19).

 

ВИ. ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОСТУПАК

1. Царински закон ("Сл. лист РЦГ", бр. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05, 66/06 и "Сл. лист ЦГ", бр. 21/08, 39/11, 40/11, 28/12, 62/13 и 71/17);

о Уредба за спровођење Царинског закона („Сл. лист РЦГ“, бр.15/03 и 81/06 и „Сл. лист ЦГ“, бр. 38/08, 28/12, 11/16, 40/17 и 4/19);

о Уредба о условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања царине („Сл. лист ЦГ“, бр. 20/15 и 9/18);

о Уредба о условима за одобравања статуса овлашћеног привредног субјекта („Сл. лист ЦГ“, бр. 38/15 и 45/19);

о Уредба о поступању царинског органа са робом за коју постоји основана сумња да повређује права интелектуалне својине („Сл. лист ЦГ“, број 48/16);

о Уредба о врсти, висини и начину плаћања накнаде за услуге царинског органа („Сл. лист ЦГ“, број 47/08);

о Уредба о слободним царинским продавницама („Сл. лист ЦГ“, бр. 50/9, 8/10 и 13/14);

о Уредба о условима за обављање послова заступања пред царинским органом („Сл. лист ЦГ“, бр. 50/9, 25/16 и 5/18);

о Уредба о условима и начину продаје царинске робе и другим поступцима са царинском робом („Сл. лист РЦГ“, бр. 22/03, 62/04);

о Уредба о издавању увјерења која прате робу при извозу, увозу или транзиту (Сл. лист РЦГ, број 41/05);

о Правилник о облику, садржају и начину подношења царинске декларације и других образаца који се употребљавају у царинском поступку („Сл. лист РЦГ“, бр. 23/16, 83/16 и 84/17);

о Правилник о посебним мјерама царинског надзора и царинском поступку за робе које се користе за снабдијевање превозних средстава у међународном саобраћају („Сл. листРЦГ“, бр. 78/06 и 57/07 и "Сл. лист ЦГ", бр. 52/10, 34/11, 27/13, 52/14 и 8/15);

о Упутство о условима и начину под којим износ царинског дуга умјесто дужника може да плати треће лице (Сл. лист РЦГ, број 19/04).

2. Закон о царинској служби („Сл. лист ЦГ“, бр. 3/16 и 80/17).

 

ВИИ. РАЧУНОВОДСТВО, ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ И РЕВИЗИЈА

1. Закон о рачуноводству („Службени лист ЦГ“, број 52/16);

2. Закон о ревизији ("Службени лист ЦГ", бр. 01/17);

3. Међународни рачуноводствени стандарди – МРС.

 

ВИИИ. ОСНОВИ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА И СИСТЕМА У ЦРНОЈ ГОРИ

1. Закон о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“, број 65/20).