Manja slova Veća slova RSS

>

Obavještenje o polaganju ispita za poreskog savjetnika

Datum objave: 18.11.2020 08:02 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o poreskim savjetnicima („Sl. list RCG“, broj 26/07 i 34/07 i „Sl. list CG“, broj 73/10 i 47/19) i člana 3 stav 2 Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika („Sl. list CG“, broj 73/19), Ministarstvo finansija objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA 

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o poreskim savjetnicima da se prijave za polaganje ispita za poreskog savjetnika, koji će organizovati Ministarstvo finansija.


 

OPŠTI PODACI O ISPITU

Ispit za poreskog savjetnika obuhvata sljedeće oblasti:

1. Osnovi poreskog sistema i poreskog postupka u Crnoj Gori;

2. Direktni porezi;

3. Indirektni porezi;

4. Ostali poreski propisi;

5. Finansiranje lokalne samouprave;

6. Carinski sistem i postupak;

7. Računovodstvo, finansijski izvještaji i revizija;

8. Osnovi privrednog prava i sistema u Crnoj Gori.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Zahtjev za polaganje ispita za poreskog savjetnika podnosi se Ministarstvu finansija, uz koji je kandidat dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova  iz člana 4 Zakona o poreskim savjetnicima, i to:

1. Uvjerenje o prebivalištu na teritoriji Crne Gore;

2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

3. Uvjerenje da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova poreskog savjetnika (krivično djelo protiv: imovine, platnog prometa i privrednog poslovanja, državnih organa, pravosuđa i službene dužnosti);

4. Ovjerena kopija diplome o stečenom visokom obrazovanju iz oblasti društvenih nauka – pravo ili ekonomija (240 ects bodova);

5. Uvjerenje o radnom iskustvu.

Obrazac zahtjeva za polaganje ispita za poreskog savjetnika, zainteresovani kandidati mogu preuzeti iz Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika („Sl. list CG“, broj 73/19) – Obrazac 1: Zahtjev za polaganje ispita za poreskog savjetnika.

Navedena dokumentacija se dostavlja arhivi Ministarstva finansija (Stanka Dragojevića br. 2, Podgorica) u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Prijava za polaganje ispita za poreskog savjetnika“.

Ispit za poreskog savjetnika će početi 18. decembra 2020. godine, a detaljne informacije o datumima, vremenu i mjestu polaganja ispita za poreskog savjetnika iz pojedinačnih oblasti će biti objavljene na internet stranici Ministarstva finansija (www.mif.gov.me) najkasnije 5 dana prije dana održavanja ispita.

Rok za dostavljanje dokumentacije počinje danom objavljivanja Obavještenja o polaganju ispita za poreskog savjetnika i traje do 11. decembra 2020. godine.

NAKNADA TROŠKOVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Ukupna visina naknade troškova za polaganje ispita za poreskog savjetnika iznosi 560,00€ po kandidatu. Visina naknade troškova za polaganje popravnog ispita za poreskog savjetnika iznosi 70,00€ po ispitu.

Uplata za polaganje ispita za poreskog savjetnika vrši se na žiro račun: Budžet Crne Gore, Ministarstvo finansija, broj žiro računa: 832-1002-04, svrha uplate: Naknada za polaganje ispita za poreskog savjetnika.

Dokaz o izvršenoj uplati za polaganja ispita za poreskog savjetnika kandidat je dužan da stavi na uvid sekretaru komisije prije početka izrade pismenog dijela ispita.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Prije početka polaganja ispita za poreskog savjetnika sekretar komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, pasoš ili drugu ispravu sa fotografijom na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

NAČIN POLAGANJA ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Ispit za poreskog savjetnika za svaku oblast pojedinačno sastoji se iz dva dijela, i to:

1. Pismenog i

2. Usmenog dijela.

PISMENI DIO ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Pismeni dio ispita za poreskog savjetnika sastoji se od 10 pitanja iz svake oblasti na koju se odnose ispiti. Ispit podrazumijeva provjeru znanja na način što kandidat zaokružuje jedan od više ponuđenih odgovora, odnosno daje odgovor na konkretno pitanje, odnosno rješava postavljeni zadatak.

USMENI DIO ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Usmenom dijelu ispita za poreskog savjetnika pristupiće kandidat koji je ostvario najmanje 7 bodova na pismenom dijelu ispita, za svaku oblast pojedinačno.

Usmeni dio ispita za poreskog savjetnika polaže se tako što se kandidatu postavlja po 4 pitanja iz svake oblasti pojedinačno.

USPJEH NA ISPITU ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Ispit za poreskog savjetnika položio je kandidat koji je ocijenjen ocjenom „položio“.

ODLAGANJE POLAGANJA ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje ispita, zbog opravdanih razloga, za sljedeći rok za polaganje ispita za poreskog savjetnika.

POPRAVNI ISPIT

Kandidat koji je na ispitu dobio ocjenu „nije zadovoljio“ iz najviše dvije oblasti, ima pravo da polaže popravni ispit iz tih oblasti.

Pravo na polaganje popravnog ispita može se ostvariti u sljedećem roku za polaganje ispita, odnosno u roku koji ne može biti duži od 60 dana, od dana polaganja ispita. 

Ukoliko kandidat u datom roku ne položi popravni ispit, smatra se da nije položio ispit za poreskog savjetnika.

LITERATURA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Pregled literature za polaganje ispita za poreskog savjetnika zainteresovani kandidati mogu naći u nastavku teksta.

INFORMACIJE U VEZI OBAVJEŠTENJA

Kontakt osoba: Omer Cikotić – sekretar Komisije

Kontakt telefon: 020/225-013, 069/460-686

 

 

Literatura za polaganje ispita za poreskog savjetnika

 

I. OSNOVI PORESKOG SISTEMA I PORESKOG POSTUPKA U CRNOJ GORI

1. Zakon o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, br.65/01 i 80/04 i 29/05 i "Službeni list CG", br. 73/10, 20/11 , 28/12, 8/15 , 47/17 i 52/19 );

o Uredba o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika („Službeni list CG“, br. 16/05 i 53/13);

o Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika („Službeni list RCG“, broj 31/17);

o Uredba o visini troškova prinudne naplate poreskih obaveza („Službeni list RCG“, broj 24/05);

o Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice putem procjene („Službeni list RCG“, broj 36/05);

o Pravilnik o načinu prodaje imovine poreskog obveznika u postupku prinudne naplate („Službeni list RCG“, br. 36/05, 73/05 i 33/06);

o Pravilnik o poreskom knjigovodstvu („Službeni list RCG“, broj 81/06);

o Pravilnik o obliku i sadržini Izvještaja  o plaćanju poreza po odbitku („Službeni list RCG“, broj 31/02 i 67/02).

2. Zakon o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15 40/16 i 37/17).

3. Zakon o upravnom sporu ("Službeni list CG", br. 54/16).

4. Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Službeni list RCG", br. 39/03 i Službeni list CG", br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16).

II. DIREKTNI POREZI

1. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica  ("Službeni list RCG", br. 65/01, 37/04 i 78/06 i "Službeni list CG", br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13 , 60/14 , 79/15, 83/16 i 67/19);

o    Uredba o načinu preračunavanja postojećih neto zarada u bruto zarade ("Sl. list RCG", br. 34/02);

o    Pravilnik o obliku  i sadržini godišnje prijave za obračunavanje  i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica ("Sl. list CG", br. 16/08, 21/09, 18/11, 23/12, 17/13, 20/14,17/15, 29/16, 26/19 i 09/20);

o    Pravilnik o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrĎivanje amortizacije za obveznike koji ostvaruju prihode od samostalne djelatnosti ("Sl. list RCG", broj 58/02);

o    Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti ("Sl. list RCG", br. 3/05 i "Sl. list CG", br. 80/08, 18/12, 12/14 , 18/14 i 25/16);

o    Uputstvo o načinu obračunavanja  i  plaćanja poreza  i doprinosa iz  i  na lična primanja po osnovu zaposlenja ("Sl. list RCG", broj 81/06 i „Sl. list CG“,  br. 4/10,  8/13, 2/15 , 9/15, 9/16 ,10/17, 15/19 i 46/19);

o    Pravilnik o korišćenju poreskog osloboĎenja po osnovu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak fizičkih lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama ("Sl. list Crne Gore", broj 4/14);

o    Pravilnik o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe ("Sl. list Crne Gore", broj 42/12).

2. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. list CG“, br. 13/07, 79/08, 86/09, 78/10,14/12 , 62/13, 8/15, 22/17 i 42/19);

o    Uputstvo za obračun bruto zarada ("Sl. list Crne Gore", broj 5/11);

o    Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl.list CG”, br. 76/10, 63/11, 28/12, 8/13, 4/14, 49/14, 1/15 , 2/15, 10/16, 8/17 , 50/17 i 15/19);

o    Pravilnik o načinu i postupku povraćaja više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list Crne Gore", br. 42/12).

3.      Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa („Službeni  list RCG“ broj 29/05, 75/10 i 40/11);

o    Uredba o sadržini centralnog registra obveznika poreza na dohodak, osiguranika i obveznika doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i zaštiti podataka („Službeni list RCG”, br. 82/05 i 10/07);

o    Pravilnik o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u centralni registar („Službeni list CG”, br. 10/10, 32/10, 30/17 i 50/17);

o    Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list Crne Gore", br. 76/10, 63/11, 28/12, 8/13, 4/14, 49/14, 1/15, 2/15, 10/16, 08/17, 50/17, 15/19 i 09/20).

4.      Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list RCG„ , br. 65/01 i 80/04 i „Sl. list CG„ br. 40/08, 86/09, 14/12 , 61/13 i 55/16);

o    Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica ("Sl.list CG", br.08/09 , 11/11, 78/17 i 90/17);

o    Pravilnik o obliku i sadržini Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice ("Sl.list CG", broj 84/17);

o    Pravilnik o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrĎivanje amortizacije ("Sl.list RCG", broj 28/02);

o    Uredba o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica ("Sl.list CG", br.23/10);

o    Pravilnik o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe ("Sl. list Crne Gore", broj 42/12);

o    Pravilnik o korišćenju poreskog osloboĎenja po osnovu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak fizičkih lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama ("Sl. list Crne Gore", broj 4/14);

o    Pravilnik o konsolidovanoj poreskoj prijavi ("Sl. list Crne Gore", br. 83/16 i 87/17);

o    Pravilnik o sadržaju poreske prijave o prihodima koje nerezidentno pravno lice ostvaruje po osnovu kapitalnih dobitaka i izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine ( “Službeni list CG”, br. 19/19),

5.      Zakon o porezu na nepokretnosti ("Sl. list CG", br. 25/19);

o    Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za odreĎivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (»Sl. list CG«, broj 36/11, 66/15 i 39/17).

6.      Zakon o porezu na promet nepokretnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 36/13);

o    Pravilnik o sadržaju Prijave za obračun poreza na promet nepokretnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 54/13);

o    Pravilnik o načinu raspodjele prihoda od poreza na promet nepokretnosti koji pripadaju Budžetu Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 54/13).

 

III. INDIREKTNI POREZI

1. Zakon o porezu na dodatu vrijednost (“Sl list RCG” br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05 i Sl. list CG br. 16/07,  29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17 46/19, 73/19 i 80/20);

o    Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG ", br. 65/02, 13/03, 59/04, 79/05 i 16/06; i „Sl. list CG” br. 64/08 ,30/13,32/15,53/17 i 84/17);

o    Pravilnik o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV ("Sl. list RCG ", br. 81/05, 2/06, 10/06, i "Sl. list CG ", br. 6/08, 46/08, 11/09, 62/15, 69/15, 21/16, 32/16, 37/16, 58/16 , 65/16, 1/17, 43/19 i 51/19);

o    Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu

o    Pravilnik o obliku i sadržini prijave za obračun poreza na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG ", br. 79/05 , 28/06 i "Sl. list CG ", br 64/11, 30/13 i 65/20);

o    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osloboĎenje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ("Sl. list CG ", br. 34/10 i 52/13,68/15,53/17 i 65/17);

o    Uredba poreskoj registar kasi ("Službeni  list CG ", broj 31/14 i 73/19);

o    Pravilnik o količini rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrijednost ("Službeni  list RCG ", br. 74/06);

o    Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuke proizvoda i usluga („Sl.  list CG” br. 17/15 i 68/15).

2.      Zakon o akcizama (”Sl. list RCG”, br. 65/01, 76/05 i ”Sl. list CG”, br. 76/08 i 50/09,78/10, 40/11, 61/11, 28/12 , 38/13, 45/14, 8/15, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20);

o    Uredba o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama (”Sl. list CG”, broj 28/19);

o    Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama (”Sl. list RCG”, br. 18/02, 9/06 i 78/06 i “Sl. list CG”, br. 18/09, 23/11, 12/12, 35/12, 66/12, 4/13, 53/13, 59/14, 14/16,22/16 , 51/17, 22/18, 61/18 i 72/18);

o    Pravilnik o načinu i uslovima povraćaja akcize na mineralna ulja (“Sl. list CG”, br. 56/14, 22/16 i 51/17);

o    Pravilnik o postupku bojenja i označavanja mineralnih ulja koja se koriste kao gorivo za grijanje (”Sl. list RCG”, broj 21/17);

o    Pravilnik o načinu korišćenja akciznih markica bez hologramske zaštite ("Sl. list CG", broj 16/13);

o    Pravilnik o bližem postupka izvoza duvanskih proizvoda ("Sl. list CG", br. 35/12 i 51/14);

o    Uredba  o načinu i postupku utvrĎivanje iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cujene cigareta ("Sl. list CG", broj 8/14);

o    Pavilnik o utvrđivanju prosječne ponderisane maloprodajne cujene cigareta ("Sl. list CG", broj 9/18);

o    Pravilnik o bližim uslovima i načinu povraćaja plaćene akcize za gasna ulja koja se upotrebljavaju kao pogonsko gorivo za pogon registrovanih ribarskih brodova ("Službeni list Crne Gore", br. 19/18).

 

IV. OSTALI PORESKI PROPISI

1. Zakon o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica („Sl. list RCG“, br. 55/03 i „Sl. list CG” br. 55/13 ,73/10,40/11,34/14 i 70/17);

2. Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica („Sl. list RCG“, br. 28/04 i 37/04 i „Sl. list CG“, broj 86/09 i 43/18);

3. Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima (“Sl. list CG”, br. 37/17 i 46/19);

4. Zakon o porezu na kafu („Sl. list CG“, broj 8/15);

o Pravilnik o obliku i sadržini prijava, izjave i izvještaja koji se podnose u postupku oporezivanja kafe i vrsti i visini instrumenata obezbjeđenja („Službeni list CG“, br. 13/15 i 20/15).

5. Zakon o administrativnim taksama ("Službeni list CG", br. 18/19);

6.      Zakon o poreskim savjetnicima („Službeni list RCG“, broj 26/07 i 34/07 i „Službeni list CG“, br. 73/10 i 47/19);

7. Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja („Službeni list CG“, broj 29/13 i 16/16);

8. Zakon o porezu na premije osiguranja („Službeni list RCG“, br. 27/04 i 37/04  „Službeni list CG“, br. 73/10, 40/11 , 61/13 i 6/14 );

o Pravilnik o obliku i sadržaju evidencije o plaćanju poreza na premije osiguranja("Službeni list Republike Crne Gore", br. 43/04);

9. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza(„Službeni list CG“, broj 28/14);

o Uredba o načinu i postupku vršenja kontrole izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni list CG", br. 036/14 od 22.08.2014);

10. Zakon o autoputu (”Sl. List Crne Gore", broj 52/14);

o Pravilnik o postupku oslobaĎanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare („Sl. List Crne Gore“, br. 03/15, 13/15 i 31/15, 37/16).

 

V. FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list Crne Gore", br. 3/19).

 

VI. CARINSKI SISTEM I POSTUPAK

1. Carinski zakon ("Sl. list RCG", br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05, 66/06 i "Sl. list CG", br. 21/08, 39/11, 40/11, 28/12, 62/13 i 71/17);

o Uredba za sprovođenje Carinskog zakona („Sl. list RCG“, br.15/03 i 81/06 i „Sl. list CG“, br. 38/08, 28/12, 11/16, 40/17 i 4/19);

o Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine („Sl. list CG“, br. 20/15 i 9/18);

o Uredba o uslovima za odobravanja statusa ovlašćenog privrednog subjekta („Sl. list CG“, br. 38/15 i 45/19);

o Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da povređuje prava intelektualne svojine („Sl. list CG“, broj 48/16);

o Uredba o vrsti, visini i načinu plaćanja naknade za usluge carinskog organa („Sl. list CG“, broj 47/08);

o Uredba o slobodnim carinskim prodavnicama („Sl. list CG“, br. 50/9, 8/10 i 13/14);

o Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom („Sl. list CG“, br. 50/9, 25/16 i 5/18);

o Uredba o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom („Sl. list RCG“, br. 22/03, 62/04);

o Uredba o izdavanju uvjerenja koja prate robu pri izvozu, uvozu ili tranzitu (Sl. list RCG, broj 41/05);

o Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku („Sl. list RCG“, br. 23/16, 83/16 i 84/17);

o Pravilnik o posebnim mjerama carinskog nadzora i carinskom postupku za robe koje se koriste za snabdijevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju („Sl. listRCG“, br. 78/06 i 57/07 i "Sl. list CG", br. 52/10, 34/11, 27/13, 52/14 i 8/15);

o Uputstvo o uslovima i načinu pod kojim iznos carinskog duga umjesto dužnika može da plati treće lice (Sl. list RCG, broj 19/04).

2. Zakon o carinskoj službi („Sl. list CG“, br. 3/16 i 80/17).

 

VII. RAČUNOVODSTVO, FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZIJA

1. Zakon o računovodstvu („Službeni list CG“, broj 52/16);

2. Zakon o reviziji ("Službeni list CG", br. 01/17);

3. Međunarodni računovodstveni standardi – MRS.

 

VIII. OSNOVI PRIVREDNOG PRAVA I SISTEMA U CRNOJ GORI

1. Zakon o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20).