Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Обавјештење о полагању испита за пореског савјетника

Датум објаве: 04.05.2021 07:29 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу члана 5 став 1 Закона о пореским савјетницима („Сл. лист РЦГ“, број 26/07 и 34/07 и „Сл. лист ЦГ“, број 73/10 и 47/19) и члана 3 став 2 Правилника о програму и начину полагања испита за пореског савјетника („Сл. лист ЦГ“, број 73/19 и 14/21), Министарство финансија и социјалног старања објављује

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

 

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане Законом о пореским савјетницима да се пријаве за полагање испита за пореског савјетника, који ће у периоду јун-јул 2021. године организовати Министарство финансија и социјалног старања.

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ИСПИТУ

Испит за пореског савјетника обухвата сљедеће испитне области:

1. Основи пореског система и пореског поступка у Црној Гори;

2. Основи привредног права и система у Црној Гори;

3. Финансирање локалне самоуправе;

4. Остали порески прописи;

5. Рачуноводство, финансијски извјештаји и ревизија;

6. Царински систем и поступак;

7. Индиректни порези;

8. Директни порези.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Захтјев за полагање испита за пореског савјетника подноси се Министарству финансија и социјалног старања, уз који је кандидат дужан да приложи сљедеће:

1. Увјерење о пребивалишту на територији Црне Горе;

2. Увјерење о здравственој способности;

3. Доказ о уплати трошкова полагања испита;

4. Овјерену копија дипломе о стеченом високом образовању из области друштвених наука – право или економија (240 ецтс бодова);

5. Увјерење о радном искуству (најмање пет година на пословима припреме или примјене пореских, царинских и рачуноводствених прописа).

Министарство финансија и социјалног старања ће по службеној дужности од Министарства правде, људских и мањинских права тражити податке из казнене евиденције  за лица која доставе комплетну документацију.

Образац захтјева за полагање испита за пореског савјетника, заинтересовани кандидати могу преузети из Правилника о програму и начину полагања испита за пореског савјетника („Сл. лист ЦГ“, број 73/19 и 14/21) – Образац 1: Захтјев за полагање испита за пореског савјетника.

Наведена документација се доставља архиви Министарства финансија и социјалног старања (Станка Драгојевића бр. 2, Подгорица) у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава за полагање испита за пореског савјетника“.

Испит за пореског савјетника ће почети 14. јуна 2021. године, а детаљне информације о датумима, времену и мјесту полагања испита за пореског савјетника из појединачних области ће бити објављене на интернет страници Министарства финансија и социјалног старања (www.миф.гов.ме) најкасније 5 дана прије дана одржавања испита.

Рок за достављање документације почиње даном објављивања Обавјештења о полагању испита за пореског савјетника и траје до 4. јуна 2021. године.

 

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Укупна висина накнаде трошкова за полагање испита за пореског савјетника износи 560,00€ по кандидату. Висина накнаде трошкова за полагање поправног испита за пореског савјетника износи 70,00€ по испиту.

Уплата за полагање испита за пореског савјетника врши се на жиро рачун: Буџет Црне Горе, Министарство финансија и социјалног старања, број жиро рачуна: 832-1002-04, сврха уплате: Накнада за полагање испита за пореског савјетника.

ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Прије почетка полагања испита за пореског савјетника секретар комисије утврђује идентитет кандидата увидом у личну карту, пасош или другу исправу са фотографијом на основу које се може утврдити идентитет кандидата.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Испит за пореског савјетника за сваку област појединачно састоји се из два дијела, и то:

1. Писменог и

2. Усменог дијела.

ПИСМЕНИ ДИО ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Писмени дио испита за пореског савјетника састоји се од 10 питања из сваке области на коју се односе испити. Испит подразумијева провјеру знања на начин што кандидат заокружује један од више понуђених одговора, односно даје одговор на конкретно питање, односно рјешава постављени задатак.

УСМЕНИ ДИО ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Усменом дијелу испита за пореског савјетника приступиће кандидат који је остварио најмање 7 бодова на писменом дијелу испита, за сваку област појединачно.

Усмени дио испита за пореског савјетника полаже се тако што се кандидату поставља по 4 питања из сваке области појединачно.

УСПЈЕХ НА ИСПИТУ ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Испит за пореског савјетника положио је кандидат који је оцијењен оцјеном „положио“.

ОДЛАГАЊЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Комисија може, на писани захтјев кандидата, одложити полагање испита из највише двије области, због оправданих разлога, за сљедећи рок за полагање испита за пореског савјетника.

ПОПРАВНИ ИСПИТ

Кандидат који је на испиту добио оцјену „није задовољио“ из највише двије области, има право да полаже поправни испит из тих области.

Право на полагање поправног испита може се остварити у сљедећем року за полагање испита, односно у року који не може бити дужи од 60 дана, од дана полагања испита. 

Уколико кандидат у датом року не положи поправни испит, сматра се да није положио испит за пореског савјетника.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

Преглед литературе за полагање испита за пореског савјетника заинтересовани кандидати могу наћи у наставку текста.

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ОБАВЈЕШТЕЊА

Контакт особа:  Омер Цикотић – самостални савјетник И

Контакт телефон: 020/225-013, 020/224-265, 069/460-686

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

 

И. ОСНОВИ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА И ПОРЕСКОГ ПОСТУПКА У ЦРНОЈ ГОРИ

1. Закон о пореској администрацији („Службени лист РЦГ“, бр. 65/01 и 80/04 и "Службени лист ЦГ", бр. 20/13, 28/12, 8/15 , 47/17 и 52/19 );

               - Уредба о условима и критеријумима објављивања листе пореских дужника („Службени лист ЦГ“, бр. 56/12 и 53/13);

-Уредба о висини трошкова принудне наплате пореских обавеза („Службени лист РЦГ“, број 24/05);

-Правилник о критеријумима за одређивање великих пореских обвезника („Службени лист РЦГ“, број 31/17);

-Правилник о начину утврђивања пореске основице путем процјене („Службени лист РЦГ“, број 36/05);

-Правилник о начину продаје имовине пореског обвезника у поступку принудне наплате („Службени лист РЦГ“, бр. 36/05, 73/05 и 33/06);

-Правилник о пореском књиговодству („Службени лист РЦГ“, број 81/06);

-Правилник о облику и садржини Извјештаја  о плаћању пореза по одбитку („Службени лист РЦГ“, бр. 31/02 и 67/02).

2. Закон о управном поступку ("Службени лист ЦГ", бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17).

3. Закон о управном спору ("Службени лист ЦГ", број 54/16).

4.       Закон о инспекцијском надзору ("Службени лист РЦГ", бр. 39/03 и Службени лист ЦГ", број 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 и 52/16).

 

ИИ. ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ

 1. Закон о порезу на доходак физичких лица  ("Службени лист РЦГ", бр. 65/01, 37/04 и 78/06 и "Службени лист ЦГ", бр. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13 , 60/14 , 79/15, 83/16 и 67/19);

- Уредба о начину прерачунавања постојећих нето зарада у бруто зараде ("Службени лист  РЦГ", број 34/02);

- Правилник о облику  и  садржини годишње пријаве за обрачунавање  и  плаћање пореза на доходак физичких лица ("Службени лист ЦГ", бр. 16/08, 21/09, 18/11, 23/12, 17/13, 20/14,17/15, 29/16, 26/19 и 9/20);

 -Правилник о разврставању основних средстава по групама и методама за утврĎивање амортизације за обвезнике који остварују приходе од самосталне дјелатности ("Службени лист РЦГ", број 58/02);

-Правилник о паушалном опорезивању прихода од самосталне дјелатности ("Службени лист РЦГ", број 3/05 и "Службени лист ЦГ", бр. 80/08, 18/12, 12/14 , 18/14 и 25/16);

-Правилник о коришћењу пореског ослобоĎења по основу пореза на добит правних лица и пореза на доходак физичких лица у привредно недовољно развијеним општинама ("Службени лист ЦГ", број 4/14);

-Правилник о облику, садржини и поступку издавања потврде о резидентности у пореске сврхе ("Службени лист ЦГ", број 42/12);

-Упутство о начину обрачунавања и  плаћања пореза  и доприноса из  и  на лична примања по основу запослења ("Службени лист РЦГ", број 81/06 и „Службени лист ЦГ“,  бр. 4/10,  8/13, 2/15 , 9/15, 9/16 ,10/17, 15/19 и 46/19).

 1. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени лист ЦГ“, бр. 13/07, 79/08, 86/09, 78/10,14/12 , 62/13, 8/15, 22/17 и 42/19);

- Правилник о облику, садржини, начину попуњавања и достављања јединственог обрасца извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак физичких лица и доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени лист ЦГ”, бр. 76/10, 63/11, 28/12, 8/13, 4/14, 49/14, 1/15 , 2/15, 10/16, 8/1 , 50/17 и 15/19);

-Правилник о начину и поступку повраћаја више плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање ("Службени лист ЦГ", број 42/12) - Упутство за обрачун бруто зарада ("Службени лист ЦГ", број 5/11).

 1. Закон о обједињеној регистрацији и систему извјештавања о обрачуну и наплати пореза и доприноса („Службени лист РЦГ“, број 29/05 и"Службени лист ЦГ", број 75/10);

               -Уредба о садржини централног регистра обвезника пореза на доходак, осигураника и обвезника доприноса за                обавезно социјално осигурање и заштити података („Службени лист РЦГ”, бр. 82/05 и 10/07);

-Правилник о облику и садржини јединствене пријаве за регистрацију пореских обвезника, обвезника доприноса и осигураника у централни регистар („Службени лист ЦГ”, бр. 10/10, 32/10, 30/17 и 50/17);

-Правилник о облику, садржини, начину попуњавања и достављања јединственог обрасца Извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак физичких лица и доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени лист ЦГ", бр. 76/10, 63/11, 28/12, 8/13, 4/14, 49/14, 1/15, 2/15, 10/16, 8/17, 50/17, 15/19 и 9/20).

 1. Закон о порезу на добит правних лица („Службени лист РЦГ , бр. 65/01 и 80/04 и Службени лист ЦГ бр. 40/08, 86/09, 14/12 , 61/13 и 55/16);

               - Уредба о одложеном плаћању пореза на добит правних лица ("Службени лист ЦГ", број 23/10);

-Правилник о облику и садржини пореске пријаве за утврђивање пореза на добит правних лица ("Службени лист ЦГ", бр. 8/09 , 11/11, 78/17 и 90/17);

- Правилник о облику и садржини Извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку на приходе које оствари резидентно и нерезидентно правно лице ("Службени лист ЦГ", број 84/17);

- Правилник о разврставању основних средстава по групама и методама за утврђивање амортизације ("Службени лист РЦГ", број 28/02);

-Правилник о облику, садржини и поступку издавања потврде о резидентности у пореске сврхе ("Службени лист ЦГ", број 42/12);

-Правилник о коришћењу пореског ослобођења по основу пореза на добит правних лица и пореза на доходак физичких лица у привредно недовољно развијеним општинама ("Службени лист ЦГ", број 4/14);

-Правилник о консолидованој пореској пријави ("Службени лист ЦГ", бр. 83/16 и 87/17);

-Правилник о садржају пореске пријаве о приходима које нерезидентно правно лице остварује по основу капиталних добитака и издавања у закуп покретне и непокретне имовине (“Службени лист ЦГ”, број 19/19),

 1. Закон о порезу на непокретности ("Службени лист ЦГ", број 25/19);

               -Уредба о ближим критеријумима и методологији за одређивање тржишне вриједности непокретности (“Службени лист    ЦГ”, број 36/11, 66/15 и 39/17).

 1. Закон о порезу на промет непокретности (“Службени лист ЦГ", број 36/13);

               -Правилник о садржају Пријаве за обрачун пореза на промет непокретности (“Службени лист ЦГ", број 54/13);

               -Правилник о начину расподјеле прихода од пореза на промет непокретности који припадају Буџету Црне Горе                ("Службени лист ЦГ", број 54/13).

 1. Закон о порезу на угљоводонике („Службени лист ЦГ“, бр. 31/14 и 52/16).

 

ИИИ. ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ

 1. Закон о порезу на додату вриједност (“Службени лист РЦГ” бр. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 и 76/05 и „Службени лист ЦГ“, бр. 16/07,  29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17 46/19, 73/19 и 80/20);

-Уредба пореској регистар каси ("Службени  лист ЦГ ", бр. 31/14 и 73/19);

               -Правилник о примјени Закона о порезу на додату вриједност ("Службени лист РЦГ ", бр. 65/02, 13/03, 59/04,            79/05 и 16/06 и „Службени лист ЦГ” бр. 64/08, 30/13, 32/15, 53/17 и 84/17);

- Правилник о утврђивању производа и услуга који се опорезују по сниженој стопи ПДВ ("Службени лист РЦГ ", бр. 81/05, 2/06 и 10/06 и "Службени лист ЦГ ", бр. 6/08, 46/08, 11/09, 62/15, 69/15, 21/16, 32/16, 37/16, 58/16 , 65/16, 1/17, 43/19 и 51/19);

- Правилник о облику и садржини пријаве за регистрацију обвезника пореза на додату вриједност ("Службени лист РЦГ ", број 6/06 и " Службени лист ЦГ ", број 34/13);

- Правилник о облику и садржини пријаве за обрачун пореза на додату вриједност ("Службени лист РЦГ ", бр. 79/05 и 28/06 и "Службени лист ЦГ ", бр. 64/11, 30/13 и 65/20);

- Правилник о начину остваривања права на ослобођење од плаћања акцизе и пореза на додату вриједност за дипломатска и конзуларна представништва и међународне организације ("Службени лист ЦГ", бр. 34/10 и 52/13, 68/15 и 53/17);

- Правилник о количини расхода на који се не плаћа порез на додату вриједност ("Службени  лист РЦГ ", број 74/06);

- Правилник о поступку ослобађања од плаћања пореза на додату вриједност инвеститора и испоруке производа и услуга („Службени лист ЦГ” бр. 17/15 и 68/15).

 1. Закон о акцизама (”Службени лист РЦГ”, бр. 65/01, 76/05 и ” Службени лист ЦГ”, бр. 76/08, 50/09, 78/10, 40/11, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 и 76/20);

-Уредба о обиљежавању дуванских производа и алкохолних пића контролним акцизним маркицама (”Службени лист ЦГ”, број 28/19);

-Уредба  о начину и поступку утврĎивање износа просјечне пондерисане малопродајне цујене цигарета ("Службени лист ЦГ", број 8/14);

-Правилник о примјени Закона о акцизама (”Службени лист РЦГ”, бр. 18/02, 9/06 и 78/06 и “ Службени лист ЦГ”, бр. 18/09, 23/11, 12/12, 35/12, 66/12, 4/13, 53/13, 59/14, 14/16,22/16 , 51/17, 22/18, 61/18 и 72/18);

Правилник о начину и условима повраћаја акцизе на минерална уља (“Службени лист ЦГ”, бр. 56/14, 22/16 и 51/17);

-Правилник о поступку бојења и означавања минералних уља која се користе као гориво за гријање (”Службени лист РЦГ”, број 21/17);

-Правилник о начину коришћења акцизних маркица без холограмске заштите ("Службени лист ЦГ", број 16/13);

-Правилник о ближем поступка извоза дуванских производа ("Службени лист ЦГ", бр. 35/12 и 51/14);

-Павилник о утврђивању просјечне пондерисане малопродајне цијене цигарета ("Службени лист ЦГ", број 9/18);

-Правилник о ближим условима и начину повраћаја плаћене акцизе за гасна уља која се употребљавају као погонско гориво за погон регистрованих рибарских бродова ("Службени лист ЦГ", број 19/18).

 

ИВ. ОСТАЛИ ПОРЕСКИ ПРОПИСИ

 1. Закон о порезу на промет употребљаваних моторних возила, пловних објеката, ваздухоплова и летилица („Службени лист РЦГ“, број 55/03 и „Службени лист ЦГ”, бр. 34/14 и 70/17);
 2. Закон о порезу на употребу путничких моторних возила, пловних објеката, ваздухоплова и летилица („Службени лист РЦГ“, бр. 28/04 и 37/04 и „Службени лист ЦГ“, бр. 86/09 и 43/18);
 3. Закон о таксама на употребу дуванских производа и електроакустичних и акустичних уређаја у угоститељским објектима (“Службени лист ЦГ”, број 37/17);
 4. Закон о порезу на кафу (“Службени лист ЦГ”, број 8/15);

-Правилник о облику и садржини пријава, изјаве и извјештаја који се подносе у поступку опорезивања кафе и врсти и висини инструмената обезбјеђења („Службени лист ЦГ“, бр. 13/15 и 20/15).

 1. Закон о административним таксама ("Службени лист ЦГ", бр. 18/19);
 2. Закон о пореским савјетницима („Службени лист РЦГ“, број 26/07 и „Службени лист ЦГ“, број 47/19);
 3. Закон о спрјечавању нелегалног пословања („Службени лист ЦГ“, бр. 29/13 и 16/16);
 4. Закон о порезу на премије осигурања („Службени лист РЦГ“, бр. 27/04 и 37/04  „Службени лист ЦГ“, бр. 73/10, 61/13 и 6/14);

               -Правилник о облику и садржају евиденције о плаћању пореза на премије осигурања("Службени лист РЦГ", број 43/04);

 1. Закон о роковима измирења новчаних обавеза(„Службени лист ЦГ“, број 28/14);

-Уредба о начину и поступку вршења контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени лист ЦГ", број 36/14);

 1. Закон о аутопуту Бар-Бољаре (”Службени лист ЦГ", број 52/14);

-Правилник о поступку ослобађања од плаћања пореских и царинских обавеза за извођење радова на изградњи аутопута Бар-Бољаре („Службен лист ЦГ“, бр. 03/15, 13/15 и 31/15 и 37/16).

 

В. ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 1. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени лист ЦГ", број 3/19).

 

ВИ. ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОСТУПАК

1.      Царински закон ("Службен лист РЦГ", бр. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05, 66/06 и "Службени лист ЦГ", бр. 21/08, 39/11, 40/11, 28/12, 62/13 и 71/17);

-Уредба за спровођење Царинског закона („Службени лист РЦГ“, бр. 15/03 и 81/06 и „Службени лист ЦГ“, бр. 38/08,  11/16, 40/17 и 4/19);

-Уредба о условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања царине („Службени лист ЦГ“, бр. 20/15 и 9/18);

-Уредба о условима за одобравања статуса овлашћеног привредног субјекта („Службени лист ЦГ“, бр. 38/15 и 45/19);

-Уредба о поступању царинског органа са робом за коју постоји основана сумња да повређује права интелектуалне својине („Службени лист ЦГ“, број 48/16);

-Уредба о врсти, висини и начину плаћања накнаде за услуге царинског органа („Службени лист ЦГ“, број 47/08);

-Уредба о слободним царинским продавницама („Службени лист ЦГ“, бр. 50/9, 8/10 и 13/14);

-Уредба о условима за обављање послова заступања пред царинским органом („Службени лист ЦГ“, бр. 50/9, 25/16 и 15/18);

-Уредба о условима и начину продаје царинске робе и другим поступцима са царинском робом („Службени лист РЦГ“, број 62/04);

-Уредба о издавању увјерења која прате робу при извозу, увозу или транзиту („Службени лист РЦГ“, број 41/05);

-Правилник о облику, садржају и начину подношења царинске декларације и других образаца који се употребљавају у царинском поступку („Службени лист ЦГ“, бр. 23/16, 83/16 и 84/17);

-Правилник о посебним мјерама царинског надзора и царинском поступку за робе које се користе за снабдијевање превозних средстава у међународном саобраћају („Службени лист РЦГ“, бр. 78/06 и 57/07 и

 „Службени лист ЦГ", бр. 52/10, 34/11, 27/13, 52/14, 8/15 и 126/20);

-Упутство о условима и начину под којим износ царинског дуга умјесто дужника може да плати треће лице („Службени лист РЦГ“, број 19/04).

2.      Закон о царинској служби („Службени лист ЦГ“, бр. 3/16 и 80/17).

 

ВИИ. РАЧУНОВОДСТВО, ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ И РЕВИЗИЈА

 1. Закон о рачуноводству („Службени лист ЦГ“, број 52/16);
 2. Закон о ревизији ("Службени лист ЦГ", број 1/17);
 3. Међународни рачуноводствени стандарди – МРС.

 

ВИИИ. ОСНОВИ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА И СИСТЕМА У ЦРНОЈ ГОРИ

1. Закон о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“, број 65/20).